หมึกพิมพ์ได้รับมาตรฐาน

       การจัดการระบบคุณภาพ

       มาตรฐานในการออกแบบและผลิตสินค้าด้าน

       หมึกพิมพ์ และยึดมั่นในอุดมการณ์การให้บริการ

       แก่ ลูกค้าที่ดีที่สุด